GABRIELSSON ADVOKATBYRÅ AB


Kunnande, kvalitet, service och lyhördhet från början till slut!

Om byrån

Gabrielssons Advokatbyrå AB är specialiserad på både svensk- och internationell arvsrätt. Advokatbyrån åtar sig även uppdrag inom internationell bodelningsrätt.

 

Byrån har ett samarbete med advokater i bland annat Tyskland, USA, Österrike, Kroatien, Storbritannien, Frankrike, Isle of Man, Schweiz, Malaysia, Thailand, Italien och mångårig erfarenhet av arbeta med ärenden som har anknytning till dessa och andra länder.

 

Byrån erbjuder dig rådgivning, biträde i juridiska tvister och åtar sig uppdrag som boutredningsman i dödsbon samt som testamentsexekutor.

 

Genom att bara åta sig uppdrag inom områden som byrån behärskar kan du försäkra dig om att du får professionell service på hög nivå.

Rättsområden

Arvsrätt


Byrån har mångårig erfarenhet av att hantera arvsärenden inom den svenska såväl som den internationella arvsrätten.


I en värld där allt fler bor, verkar och pendlar mellan olika länder uppstår ett behov av av att se om saker som testamenten, lagval i testamenten m.m. Exempelvis kan det vara bra att om man bor eller tänkt bosätta sig i utalndet redan innan ha upprättat ett testamente där man tänkt över saker som vilken lag man vill skall vara tillämplig på ens arv.


Hos oss kan du få hjälp med:


*Upprättandet av testamenten

*Lagval i testamentesform

*Ombud i arvsärenden

*Upprättanden av bouppteckning

*Ansökan om Europeiskt arvsintyg

*Upprättandet av arvskiften

*Göra arvsavståenden

*Klandra ett testamente

*Delgivning av testamenten

*samt övriga inom arvsrätten vanligt förekommande handlingar


Boutredningsman


Byrån åtar sig uppdrag som av tingsrätten förordnad boutredningsman och har mångårig erfarenhet av att inneha denna typ av uppdrag.


Uppdragen tas för dödsbon där svensk rätt är tillämplig oaktat om tillgångarna finns i Sverige, utlandet eller både och. Om ni har behov av en boutredningsman är ni välkomna att kontakta Advokatbyrån.

Sambo


Många svenskar lever idag i samboförhållanden. Ett behov av ett reglera detta samboförhållande genom upprättandet av ett samboavtal kan finnas och vi finns här för att hjälpa dig med just detta.


En sambo kan också ha rätt till vissa tillgångar i en sambobodelning som beror på att samboförhållandet upphör på grund av att man antingen går skilda vägar eller att enadera sambon går bort. Om du behöver hjälp med din sambobodelning finns vi här för att vägläda dig genom den.Bodelning/Äktenskapsförord


Innan eller under pågående äktenskap har makar möjlighet att upprätta äktenskapsförord mellan sig. Vi finns här för att hjälpa dig med upprättandet av handlingarna så att de får det innehåll som bäst passar era behov.


Om det är så att ni planerar att bo i utlandet eller inte ingått äktenskapet i Sverige kan det också vara klokt att tänka över saker som vilket lands lagstiftning som skall vara tillämplig vid en eventuell framtida bodelning.


Advokatbyrån finns här för att hjälpa dig med:

*Upprättandet av äktenskapsförord

*Lagval i äktenskapsförord

*Tolkning av redan ingångna äktenskapsförord

*Ombud i bodelningar på grund av antingen skilsmässa eller ena makens bortgång.

 

Därutöver åtar vi oss också uppdrag som av tingsrätten förordnad bodelningsförrättare.

Ombud


När du befinner dig i en arvstvist eller en bodelningstvist kan det många gånger behövas ett ombud som kan hjälpa dig genom den tvisten. Det kan handla om klander av testamenten, delgivningar av testamenten, ombud vid bouppteckningförrättningar och i samband med arvskiften, klander av testamenten, klander av tvångsbeslut fattade av bodelningsförrättare eller en boutredningsman eller i kontakten med myndigheter och banker. Vi har stor erfarenhet inom denna typen av uppdrag och finns här för att hjälpa dig igenom det du behöver hjälp med.

Övrigt


Inom en familj kan olika typer av rättshandlingar såsom gåvobrev, skuldebrev m.m. behöva upprättas. Vi finns här för att hjälpa dig med upprättandet av dessa handlingar. Hör av dig för mer information.

Lite om

EU:s Arvsförodning (2012/650)

Sedan augusti 2015 finns inom EU en arvsförordning som reglerar tillämplig lag på arv och i vilket land som ett arv skall hanteras.


Utgångspunkten är att det är det land i vilket man hade sin hemvists lagstiftning som skall vara tillämplig på arvet. Detta oaktat om man när man gick bort bodde inom EU eller om man bodde utanför EU.


På samma sätt är det det land i vilket man hade sin hemvist som skall sköta arvsprocessen och vars domstolar är behöriga att göra så.


Arvsförordningen möjliggör också att den avlidne i testamentesorm väljer sitt medborgarskapslands lastiftning som tillämplig lag på dennes arv. 

I de fall där ett lagval gjorts har arvingarna möjlighet att välja att flytta ett ärende till det lands domstolar dit lagvalet gjorts. Exempelvis om en svensk medborgare med hemvist i USA valt svensk lag som tillämplig på sitt arv kan arvingarna om dessa är eniga därom välja att flytta ärendet till svensk domstol som då istället blir behörig domstol att hantera arvet.


Arvsförordningen är det som avgör om ett ärende skall hanteras av svensk domstol och svenska myndigheter, om en bouppteckning skall upprättas i Sverige och så vidare.


I de fall där ett dödsbo har tillgångar i annat EU-land eller ett dödsbo i land utanför EU har tillgångar i Sverige

kan man hos Skatteverket ansöka om att erhålla ett arvsintyg med vilkets hjälp man sedan kan hantera dödsboets tillgångar. 


I vissa all kan svensk domstol vara behörig att hantera tllgångar i Sverige trots att den domstol som egentligen har behörighet är den i ett land utanför EU.


Arvsförordningen skapar många frågor kring vilken hemvisten är, vad som skall vara tillämplig lag, hur ett ärende skall hanteras, vilken domstol som är behörig att hantera arvet osv. Vi finns här för att guida dig igenom denna process.

Lite om

EU:s Bodelningsförordning (2016/1103)

Sedan slutet av januari 2019 gäller inom EU en bodelningsförordning som reglerar tillämplig lag på bodelningen samt vilket lands domstol som är behörigt att hantera bodelningen.


I de fall då bodelningen sker på grund av äktenskapsskillnad finns olika omständigheter som kan göra en viss stats domstolar behöriga att uppta frågan om bodelning mellan makarna. Dessa återfinns i Bryssel II förordningen. Exempelvis kan det handla om var makarna hade sin senaste gemensamma hemvist.I de fall där bodelningen skall ske på grund av ena makens bortgång är den domstol som är behörig att uppta arvet också behörig att hantera bodelningen.


Bodelningsförordningen ger också makarna möjlighet att välja tillämplig lag på bodelningen genom att göra ett lagval.


Vidare innehåller den regler om vilkets lands lagar som är tillämpliga på bodelningen. Man skiljer alltså på tillämplig lag och vilken domstol som är behörig att uppta bodelningen.

Vad gäller bodelningar och tillämplig lag på dessa så reglerar inte bodelnings-förordningen den tillämpliga lagen på äktenskap som är ingångna före dess ikraftträdande med mindre än att ett lagvalsavtal träffats efter det att förordningen trätt i kraft.


Advokatbyrån har mångårig erfarenhet av internationella bodelningar och du är välkommen att höra av dig om äktenskapsförord, lagvalsavtal samt bodelningar.

Medarbetare

Gabriel Gabrielsson

Advokat & grundareTelefon:                08-721 65 55

E-post:                  gabriel@gabrielssonadvokat.se


Språk                    Engelska, tyska.


Karriär                 

2006                     International Chamber of Commerce in Stockholm, Assistent

2012                      Juris kandidatexamen, Stockholms universitet

2012                      Biträdande jurist Bergquist & Partners Advokatbyrå AB

2016                      Ledamot Sveriges Advokatsamfund

2016                      Delägare i Bergquist & Partners Advokatbyrå AB

2022                      Grundare Gabrielsson Advokatbyrå AB

KarriärGabrielsson Advokatbyrå AB söker alltid kunnig och skicklig personal som vill bli en del av teamet. Som del av teamet kommer du att tillsammans med övriga på firman att erbjuda våra kunder profesionella tjänster till högsta kvalitet inom de rättsområden som vi är specialiserade inom.


Advokatbyrån söker dig som vill arbeta med den svenska- och internationella arv- och bodelningssrätten, utvecklas och arbeta nära dina medarbetare för att tillsammans erbjuda våra klienter bästa möjliga juridiska tjänster till högsta kvalitet. Utöver att du har goda betyg och är kunnig inom våra rättsområden ser vi gärna att du i såväl tal som skrift väl behärskar såväl svenska, engelska som tyska. Behärskar du ytterligare språk är detta givetvis meriterande.


Om du känner att detta är en beskrivning som passar in på dig så är du välkommen att maila in en ansökan på ansokan@gabrielssonadvokat.se


Aktuellt

Här presenterar vi aktuella och kommande händelser:2023-08-01                 Advokatbyrån flyttar in på Drottninggatan 32 i iOffice lokaler


2022-07-01                 Advokatbyrån söker biträdande jurist. Mer info på:

                                  https://arbetsformedlingen.se/platsbanken/annonser/262843102022-05-11                  Advokat Gabrielsson föreläser om arvs- och bodelnings-

                                  förordningen för Handelsbankens personal


2022-05-26                 Advokatbyrån grundas

  

Kontakta oss


GABRIELSSON ADVOKATBYRÅ AB


Adress:

Drottninggatan 55, 2tr

111 21 Stockholm

Sverige


Telefon:

08-721 65 55


E-post:

Advokat Gabriel Gabrielsson                           gabriel@gabrielssonadvokat.se
Angående konsumenttvist med advokat


Det har, av Advokatsamfundet, inrättats en särskild konsumenttvistnämnd med uppgift att pröva tvist mellan konsument och advokat. Under vissa omständigheter kan en konsument vända sig till konsumenttvistnämnd för att få sin fråga prövad. Mer information om detta återfinns på webbadressen: www.advokatsamfundet.se/Konsumenttvistnamnden/.

Nedan följer nämndens kontaktuppgifter:
Postadress:
Konsumenttvistnämnden
Box 27321
102 54 Stockholm
Telefon:
08-549 03 00
e-post:
konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se


Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)


I syfte att stärka den enskildas skydd av personuppgifter kommer den 25 maj 2018 Europas nya EU-förordning GDPR (General Data Protection Regulation) att träda i kraft.


Gabrielsson Advokatbyrå AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll. Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål.


När vi har uppdrag som skiftesman, boutredningsman, ombud, testamentsexekutor, bodelningsförrättare så registrerar vi personuppgifter så som namn, adress, mejladress och telefonnummer. Denna information behöver vi för att kunna fullgöra våra uppgifter inom respektive uppdrag.


Personuppgiftsansvariga är Gabrielsson Advokatbyrå AB (org. nr 559376-2429), Drottninggatan 61, 3tr, 111 21 Stockholm då vi behandlar personuppgifter i enlighet med GDPR.


Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då

  1. det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig,
  2. då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter,
  3. om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller
  4. för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter eller fullgöra vårat uppdrag.


Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Gabrielsson Advokatbyrå AB enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.


Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Gabrielsson Advokatbyrå AB om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter.


Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar. 


Har du frågor kring vår hantering av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på


info@gabrielssonadvokat.se eller 08-721 65 55.


Personuppgiftsansvarig:

Gabrielsson Advokatbyrå AB 559075–8511

c/o iOffice, Drottninggatan 32

111 51 Stockholm+46 (0)8-721 65 55)

info@gabrielssonadvokat.se

www.gabrielssonadvokat.se